OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Tęczowa Kraina, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smoluchowskiego 5, informuje, że jest Administratorem danych dzieci, rodziców (także innych osób upoważnionych do odbioru dzieci podanych przez rodziców), nauczycieli oraz wszystkich innych pracowników placówki.

 

Dane są przetwarzane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu dziecku optymalnych warunków  do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

 

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
Ustawy o systemie oświaty;
Ustawy o systemie informacji oświatowej;

Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3
Ustawy o samorządzie gminnym

Umowy z UM Poznań, dotyczącej przyznawania dotacji dla dzieci uczęszczających do żłobka
oraz aktów wykonawczych.

 

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania  danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
ewentualnym źródle pozyskania danych;
udostępninia Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych

Kontakt
Przedszkole Niepubliczne i Żłobek Tęczowa Kraina
ul. Smoluchowskiego 5

60-179 Poznań
Tel: 609-80-40-04
osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych - Magdalena Lamprecht

y>